[Allegro.pl - największe aukcje online, emocje i super oferty!]
..... Menu .....
» Aktualności
» Unia Europejska
» Historia Unii
» Instytucje UE
» Negocjacje Polski
» Waluta Euro
» Traktat Akcesyjny
» Kraje członkowskie
» Kraje stowarzyszone
» Programy UE
» Unia w liczbach
.... Na luzie ....
» Forum
» Księga gości
» Formularz
..... Inne .....
» Kontakt
» Pomoc
» O autorze
» Współpraca
.... Sonda ....
Czy chcesz, aby w Polsce wprowadzono walutę Euro?
Tak
Nie
Nie mam zdania
 
 INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska
Jest to organ wykonawczy UE, składający się z 20 komisarzy. Większość z nich to politycy z 15 państw członkowskich. Kadencja Komisji trwa 5 lat. Komisja proponuje akty ustawodawcze, wydaje samodzielne akty prawne, czuwa nad przestrzeganiem prawa, zarządza budżetem i funduszami strukturalnymi. W Komisji pracuje 16 tys. ludzi. Jedna piąta personelu zajmuje się tłumaczeniami na 11 języków, obowiązujących w Unii. [więcej...]

Rada Europejska
Są to spotkania szefów państw i rządów krajów członkowskich UE. Oprócz nich w dyskusjach uczestniczy przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska wytycza kierunki polityki UE, ustala priorytety polityki i rozwiązuje problemy sporne. [więcej...]

Rada Unii Europejskiej
Są to spotkania ministrów poszczególnych resortów każdego z państw członkowskich UE. Rada pełni funkcję organu decyzyjnego i prawodawczego UE. Przewodniczą jej kolejno wszystkie państwa członkowskie, każde przez pół roku. [więcej...]

Parlament Europejski
Jest to największy wielonarodowy parlament na świecie. Składa się z 626 deputowanych, reprezentujących 370 mln obywateli Unii. Ma funkcję ustawodawczą i kontrolną wobec władzy wykonawczej. Jego uprawnienia są stopniowo powiększane. Kadencja Parlamentu trwa 5 lat. Comiesięczne sesje plenarne odbywają się w Strasburgu. [więcej...]

Trybunał Sprawiedliwości
Jest to organ orzekający UE. Dokonuje wykładni prawa europejskiego i interpretacji traktatów. Składa się z 15 sędziów, mianowanych przez państwa członkowskie na sześcioletnią kadencję. Siedziba Trybunału mieści się w Luksemburgu. Od 1954 roku Trybunał Sprawiedliwości rozpatrzył ponad 9 tys. spraw i wydał ok. 4 tys. orzeczeń. [więcej...]

Komitet Społeczno-Ekonomiczny
[więcej...]

Komitet Regionów
[więcej...]

Trybunał Rewidentów Księgowych
[więcej...]

Europejski Bank Centralny
[więcej...]

Europejski Bank Inwestycyjny
[więcej...]

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
[więcej...]

                    Copyright by Artur Froncek 2003 - 2004. All rights reserved.